אחסון אתרים - SRV
תוכנית תגמול מפיצים - מהתוכנית הזו אתה יכול רק להרוויח!

תוכנית תגמול מפיצים - תנאי הצטרפות והשתתפות
כללי:

 1. אנחנו אס.אר.וי. שירותי אינטרנט (שכתובתנו ת.ד. 1681 נתניה, 42116) נקרא לעצמנו בתנאים אלו "SRV" (להלן: "SRV"), "אנו" או "שלנו" ופניות אחרות בגוף ראשון.
 2. אתה אדם יחיד.
 3. שירות "תגמול מפיצים" כולל כל שירות, תוכנה, מחשב, תמיכה, תוכן ואמצעי אחסון, עדכונים או שדרוגים אחרים. אנו מתייחסים לכל אלה בתנאים אלו בתור "התוכנית". התוכנית בתוקף עד ליום בתוקף עד ליום 31/12/2018 אולם ל SRV שמורה הזכות להפסיק ו/או לקצר ו/או להאריך את תוקף התוכנית ו/או לשנות את תנאי התוכנית בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.
 4. כל האמור כאן ו/או באתר SRV נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית.
 5. בתוכנית רשאי להשתתף כל תושב ישראלי בגיר אשר מלאו לו 18 שנים לפחות ואשר בקשתו להצטרפות אושרה על ידי SRV. באם גיל המבקש להשתתף בתוכנית הינו מתחת לגיל 18, אזי במקרה זה יוכל להיעזר בבגיר מעל גיל 18 המקורב לו מדרגה ראשונה (אב, אם, אח, אחות) ובמקרה בו אין לו קרוב מדרגה ראשונה אזי באפוטרופוס החוקי שלו.
 6. ההשתתפות בתוכנית כפופה לתנאי ההצטרפות וההשתתפות המופיעים כאן ואשר נתונים לשינויים מעת לעת לפי שיקול דעתה של SRV בלבד וללא כל הודעה מוקדמת.

  היות ובהצטרפותך לתוכנית הינך מאשר ומביע את הסכמתך המלאה בכל עת לכל התנאים המופיעים בתנאי ההצטרפות והשתתפות אלו והיות ואילולא הסכמתך המלאה בכל עת לכל התנאים במלואם אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתתף בתוכנית והיות ו- SRV רשאית לשנות תנאים אלו מעת מעת ללא כל הודעה מוקדמת והיות וכל שינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי, תנאי מוקדם להשתתפותך בתוכנית הינו ביקור על בסיס קבוע ויום יומי בדף בתנאי ההצטרפות והשתתפות בתוכנית, קריאת התנאים במלואם ובעיון רב ובקפידה.

  בכל עת, באם יוחלט על ידך כי אינך מסכים הסכמה מלאה למלוא תנאי ההצטרפות וההשתתפות הנוכחיים ו/או העתידיים על עדכוניהם ושינוייהם , באם יהיו, אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתתף בתוכנית ובאם הינך מפיץ רשום בתוכנית הינך נדרש לפרוש מהתוכנית לאלתר ולהפסיק כל פעילות בתוכנית.

  כמפיץ רשום בתוכנית, ביכולתך לפרוש מהתוכנית בכל עת על ידי לחיצה על "פרוש" בתפריט ניהול חשבון המפיץ וזאת לאחר התחברותך לממשק הניהול.
 7. באם יש באמור כאן נושאים שלא הוסדרו מפורשות, אזי יחולו ויחייבו כל תנאי השימוש והשירות המפורטים באתר SRV המפורטים בכתובת http://www.srv.co.il/terms.asp בהתאמה לעניין.
 8. דרך התקשרות עמך בעת השתתפותך בתוכנית תהא בכתב ובאמצעות משלוח הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת כשנרשמת לשירות או בעת שעדכנת פרטי חשבונך, ועל כן בכל עת, יהיו לך חשבון דואר אלקטרוני פעיל ותקין וכן התוכנה והחומרה הנדרשות לשם קבלת הודעות אלו.

  באם אינך מסכים לקבל הודעות באמצעות דואר אלקטרוני, אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתתף בתוכנית ובאם הינך מפיץ רשום בתוכנית הינך נדרש לפרוש מהתוכנית לאלתר ולהפסיק כל פעילות בתוכנית.
 9. בכל הנוגע לזכויות המפיץ לפי תנאי התוכנית, ישמשו ספרי ומאגרי המידע של SRV ראיה לכאורה, אלא אם יוכח אחרת על ידי המבקש לסתור האמור בהם וכי טענותיו נתקבלו ואושרו כנכונות על ידי SRV במפורש ובכתב.

הגדרות מושגים:
 1. ההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום.
 2. מפיץ -
  • 2.1.   מפיץ הינו כל תושב ישראלי בגיר כאמור לעיל אשר החליט מרצונו החופשי ומיוזמתו להצטרף, להירשם ולהשתתף בתוכנית ושבקשתו להצטרפות לתוכנית אושרה על ידי SRV (להלן: "מפיץ").
  • 2.2.   מפיץ בעל רשת הינו מפיץ אשר החליט מרצונו החופשי ובחר לגייס באופן עצמאי ויזום על ידו בלבד, מפיץ אחר שיירשם לתוכנית עקב הפנייתו הישירה תוך כדי שימוש בקוד ייחודי למפיץ המגייס המופיע בממשק ניהול חשבונו וזאת עד 3 רמות, לפי הפירוט כדלקמן:
   • 2.2.1.   מפיץ משנה רמה 1 הינו מפיץ אשר הצטרף לתוכנית כתוצאה מהפניה ישירה של מפיץ שהינו מפיץ בעל רשת רשום ופעיל בתוכנית (להלן: "מפיץ משנה רמה 1").
   • 2.2.2.   מפיץ משנה רמה 2 הינו מפיץ אשר הצטרף לתוכנית כתוצאה מהפניה ישירה של מפיץ משנה רמה 1 שהינו מפיץ בעל רשת רשום ופעיל בתוכנית (להלן: "מפיץ משנה רמה 2").
   • 2.2.3.   מפיץ משנה רמה 3 הינו מפיץ אשר הצטרף לתוכנית כתוצאה מהפניה ישירה של מפיץ משנה רמה 2 שהינו מפיץ בעל רשת רשום ופעיל בתוכנית (להלן: "מפיץ משנה רמה 3").
   על מנת להיות מפיץ בעל רשת על המפיץ לציין בחירתו זו בטופס ההרשמה לתוכנית במעמד הירשמותו והצטרפותו לתוכנית.

   (להלן: "מפיץ בעל רשת")
  • 2.3.   מפיץ ללא רשת הינו מפיץ אשר החליט מרצונו החופשי ובחר שלא להיות מפיץ בעל רשת וציין בחירתו זו בטופס ההרשמה לתוכנית במעמד הירשמותו והצטרפותו לתוכנית (להלן: "מפיץ ללא רשת").
  • 2.4.   שינוי מסלול מפיץ - הן מפיץ בעל רשת והן מפיץ ללא רשת רשאי לשנות מסלול בחירתו בכל עת ובלבד שהודיע על כך ל- SRV מבעוד מועד ולא יאוחר מיום ה 15 לחודש - באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת affiliate@srv.co.il ובציון פרטיו המזהים לרבות שם משתמש וסיסמא לצרכי זיהוי. בקשת שינוי מסלול שאושרה על ידי SRV תכנס לתוקף בתחילת החודש הקלנדארי הבא לאחר החודש בו הגיש המפיץ בקשתו לשינוי המסלול (להלן: "שינוי מסלול").
  • 2.5.   למען הסר ספק יובהר כי כל מפיץ באשר הוא, בעצם הצטרפותו והשתתפותו בתוכנית מצהיר, מתחייב ומאשר כי ידוע לו שלא היו לו בעבר, אין לו כיום ולא יהיו לו בעתיד כל זכויות ו/או טענות לזכויות כלשהן, לרבות זכות ו/או טענה לזכות קניין רוחני ו/או כל זכות קניין ו/או טענה לזכות קניין אחר, למעט הזכויות המוקנות לו על פי ובכפוף לתנאי ההצטרפות וההשתתפות בתוכנית, לגבי:
   • 2.5.1.   פעילותו בתוכנית.
   • 2.5.2.   רשת מפיצי המשנה שלו ופעילות רשת מפיצי המשנה שלו.
   • 2.5.3.   כל לקוח שרכש שירותים מ- SRV עקב פעילותו בתוכנית ו/או הפניותיו הישירות.
   • 2.5.4.   כל לקוח שרכש שירותים מ- SRV עקב הפנייתו הישירה של מפיץ משנה רמה 1, מפיץ משנה רמה 2, מפיץ משנה רמה 3.
   • 2.5.5.   כל מפיץ שגויס על ידו.
   • 2.5.6.   כל מפיץ שגויס על ידי מפיץ משנה רמה 1, מפיץ משנה רמה 2, מפיץ משנה רמה 3.
 3. הזמנה מזכה -

  הזמנה המזכה בתגמול המפיץ ושהינה הזמנה לשירותי אחסון אתרים במסגרת חבילת אחסון אתרים ממבחר החבילות אחסון אתרים המוצעות ומפורטות באתר SRV ו/או ממבחר החבילות אחסון לאתרי מסחר אלקטרוני ו/או חנות וירטואלית המוצעות ומפורטות באתר SRV, בלבד, ושבגינה הושלם תשלום מראש לתקופה של שנה ובכפוף לתנאים המקדימים הבאים:
  • 3.1.   המזמין שביצע את הזמנת השירות הופנה אל אתר SRV ישירות על ידי מפיץ ו/או על ידי מפיץ משנה רמה 1 ו/או על ידי מפיץ משנה רמה 2 ו/או על ידי מפיץ משנה רמה 3 אשר תועדה ככזו במערכת הממוחשבת לניהול התוכנית.
  • 3.2.   באם הוזמנה חבילת אחסון במסגרת מבצע כלשהו מאחד המבצעים השונים המופיעים באתר SRV, אזי במקרה זה תחושב ההזמנה בהתאם לעלות השנתית של החבילת אחסון שהוזמנה בלבד כמופיע באתר SRV בהתאמה.
  • 3.3.   על החבילת אחסון המוזמנת ע"י הלקוח המזמין לשרוד תקופה מינימאלית של שנה אחת מלאה. במקרה ביטול ו/או הפסקת תוקף החבילת אחסון מכל סיבה שהיא בטרם חלפה שנה אחת מלאה, לא תחשב הזמנה זו כהזמנה מזכה וכל תגמול שניתן בגינה, באם ניתן, הרי הוא בטל ומבוטל מיסודו וינוכה מחשבון המפיץ.

  (להלן: "הזמנה מזכה")

 4. צבירת מפיץ -
  • 4.1.   להלן פירוט התגמול הנרשם בחשבון מפיץ בעל רשת בעת השלמת הזמנה מזכה:
   • 4.1.1.   הפניה ישירה של המפיץ -   10% מסכום ההזמנה המזכה.
   • 4.1.2.   הפניה ישירה של מפיץ משנה רמה 1 -   1.5% מסכום ההזמנה המזכה.
   • 4.1.3.   הפניה ישירה של מפיץ משנה רמה 2 -   1% מסכום ההזמנה המזכה.
   • 4.1.4.   הפניה ישירה של מפיץ משנה רמה 3 -   0.5% מסכום ההזמנה המזכה.
  • 4.2.   להלן פירוט התגמול הנרשם בחשבון מפיץ ללא רשת בעת השלמת הזמנה מזכה:
   • 4.2.1.   הפניה ישירה של המפיץ -   10% מסכום ההזמנה המזכה.
  • 4.3.   הסכום לו זכאי המפיץ בגין הזמנה מזכה יזוכה לחשבון המפיץ בסמוך להשלמת התשלום בגין הזמנה זו. עם זאת ומאחר ולכל לקוח SRV ו/או ל- SRV שמורה הזכות לבטל את העסקה בכל עת לאחר ביצועה, תהא כפופה זכאות זו לתנאי מוקדם שחבילת האחסון שהוזמנה תהא תקפה לתקופה מינימאלית של שנה קרי, באם חבילת האחסון שהוזמנה תבוטל מכל סיבה שהיא בטרם חלפה לה שנה אזי חשבון המפיץ יחויב בסכום בו זוכה בגינה הזמנה זו.
  • 4.4.   בנוסף לאמור בסעיף 4.1 ו/או 4.2 לעיל, יהא המפיץ זכאי לבונוס חד פעמי בסך 100 ₪ במידה וסכום צבירתו בחשבון המפיץ יעמוד על סך שלא יפחת מ 1000 ₪.
  • 4.5.   הזכאות לבונוס כאמור בסעיף 4.4. לעיל, מותנית בקיום האמור בסעיף 4.3. לעיל עבור כל אחת מהזמנות שבעבורן הוא ניתן. על אף האמור בסעיף זה, במידה ויתרת הצבירה של המפיץ תמשיך לעמוד על סך שלא יפחת מ 1000 ₪, גם לאחר ביטול אחת מההזמנות המזכות שבעבורן הוא ניתן בטרם חלפה שנה, לא תיפגע הזכאות לבונוס כאמור בסעיף 4.4. לעיל.
  • 4.6.   סכום צבירה מינימאלי הינו כל סכום אשר יצטבר בקופת המפיץ מעל לסכום ראשוני בסך 500 ₪ אשר ישמש כפיקדון לשימוש SRV בלבד ובמקרים בהם יתברר ל- SRV כי המפיץ זוכה בתגמול שנמצא כי אינו זכאי לו מכל סיבה שהיא.
 5. חשבון מפיץ -
  • 5.1.   כל מפיץ רשאי להחזיק בחשבון מפיץ אחד בלבד. באם ברשות המפיץ מספר אתרים אשר ברצונו לשתף בתוכנית ושבעבורם ירצה לפתוח חשבון מפיץ נפרד ונוסף, אזי במקרה זה יפנה המפיץ אל SRV לשם תיאום עמדות ולקבלת אישורה לפעילותו זו.
  • 5.2.   כל סכום שיצטבר בחשבון המפיץ יהיה ברוטו וכולל מע"מ כשחובת המס בגינו, באם תהא כזו, חלה על המפיץ בלבד.
  • 5.3.   חשבון המפיץ והסכום אשר יצטבר בו , באם יצטבר, הינו אישי ואינו ניתן להעברה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ומיועד לשימוש המפיץ אך ורק לביצוע רכישות של המפיץ עצמו באתר SRV, אולם אין מניעה כי הרכישות שיבצע המפיץ עצמו באתר SRV יהיו עבור חבילת אחסון אשר תשמש לאחסון אתרו של מי מלקוחותיו על שרתי SRV.
  • 5.4.   אתה נושא באחריות מלאה לכל הפעילויות המשויכות לחשבון המפיץ, שם משתמש ולסיסמא שלך בשירות. אינך רשאי למסור את שם המשתמש והסיסמא שלך בשירות לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ואינך רשאי להתיר לצד שלישי כלשהו לגשת לשירות ו/או להשתמש בו בשמך. עליך ליידע את SRV מיד עם גילויו של כל שימוש בחשבון שלך שלא הרשית או כל הפרת אבטחה הידועה לך בקשר לשירות.
  • 5.5.   מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. SRV תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מי שימסור פרטים כוזבים וכן תהא רשאית לבטל את השתתפותו של מי שמסר פרטים כוזבים או חלקיים וכן את השתתפות כל מי מטעמו, ולבטל את חשבונו לרבות ביטול זכאותו לסכומי תגמול כלשהם שהצטברו, באם הצטברו, בחשבונו.
  • 5.6.   אינך רשאי להשתמש בשירות בכל דרך העלולה לגרום נזק לנו, ללקוחותינו, לשירות, ולמשתמשים אחרים בשירות. להלן מספר דוגמאות לפעילויות שיש בם בכדי להזיק:
   • 5.6.1.   אינך רשאי להשתמש בשירות בכל דרך המנוגדת לחוק.
   • 5.6.2.   אינך רשאי להשתתף ו/או לנסות ולהשתתף בתוכנית תוך כדי שימוש בדרך של הפצת דואר, ליחיד או רבים, אשר יש בה פגיעה כלשהי בפרטיות מקבל ההודעה (SPAM).
   • 5.6.3.   אינך רשאי לעשות כל ניסיון לקבלת גישה ללא רשות לכל חשבון, שרת, מחשב או רשת הקשורים לשירות.
   • 5.6.4.   אינך רשאי לעשות כל ניסיון שיבוש פעולת חשבונות, שרתים, מחשבים או רשתות הקשורים לשירות.
   • 5.6.5.   אינך רשאי להשיג ו/או לנסות להשיג מידע ונתונים כלשהם בכל אמצעי מהשירות

    אולם, באם נמצא לנכון לספק לך מידע ונתונים כל שהם, אנו בלבד נספק לך אותו או נהפכו לזמין עבורך בממשק הניהול של חשבון המפיץ שלך.
   • 5.6.6.   אינך רשאי לגבות תשלום מאחרים בגין השתתפות בתוכנית באופן ישיר ו/או עקיף.
   • 5.6.7.   אינך רשאי להשתמש בשירות כדי לשלוח ו/או לקבל הודעות ו/או חומרים בלתי הולמים ו/או המפרים את זכויות הקניין הרוחני של SRV כגון:
    • 5.6.7.1.   יצירת זהות בדויה.
    • 5.6.7.2.   מידע שיש בו בכדי להטעות אחרים.
    • 5.6.7.3.    שליחת חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, וכל חומר אחר אשר יש בו בכדי לפגוע במחשב או רכוש של אדם אחר ו/או הפיכת חומר זה לזמין באופן אחר.
    • 5.6.7.4.   אספקה לצד שלישי כלשהו (בתשלום ו/או שלא תשלום) של כל מידע ו/או נתונים על מערכת הניהול הממוחשבת, משתמשי התוכנית וכל מידע רגיש אחר שאליו נחשפת במכוון ו/או שלא במכוון.
    • 5.6.7.5.   קצירה או איסוף באופן אחר מידע אודות משתמשים אחרים בתוכנית כולל כתובות דואר אלקטרוני לרבות כתובות של רשת המפיצים שלך, באם תהא כזו.
    • וכדומה.
  • 5.7.   באם ימצא על ידי SRV ולפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי כי הפר המפיץ את תנאי התוכנית ו/או תנאי השירות והשימוש, תהא רשאית SRV לבטל את חשבונו לרבות ביטול זכאותו לסכומי תגמול כלשהם שהצטברו, באם הצטברו, בחשבונו.
 6. אפשרויות מימוש צבירה -

  לאחר שצבר המפיץ בקופתו סך 500 ₪ הראשוניים כאמור בסעיף 4.4. לעיל, יוכל לממש את צבירתו העודפת מעל לסכום זה כדלקמן:
  • 6.1.   בדרך של רכישת שירותי אחסון אתרים כמפורט באתר SRV ולמעט:
   • 6.1.1.   רישום דומיין.
   • 6.1.2.   חנות אלקטרונית.
   • 6.1.3.   תעודת ssl פרטית.
   • 6.1.4.   מסד נתונים MSSQL.
   • 6.1.5.   הקצאת כתובת IP פרטית.
   • 6.1.6.   שירותי סליקת כרטיסי אשראי.
   • 6.1.7.   שירותי משלוח ו/או קבלת הודעות sms.
   • 6.1.8.   כל שירות ו/או תוספת אשר משווקים על ידי SRV ושאינם מוגדרים על ידי SRV כשירות ישיר של SRV.
  • 6.2.   בדרך של המרת הסכום שנצבר בכסף מזומן ומשיכתו בכפוף לתנאים המקדימים הבאים:
   • 6.2.1.   יחס המרה יעמוד על 1 ל- 2, קרי כל 1 ₪ כסף מזומן שווה ל- 2 ₪ מסכום צבירה שיועמד להמרה.
   • 6.2.2.   המפיץ ינפיק חשבונית מס כחוק לפקודת SRV בגין עמלות שיווק ולאחר תיאום מראש עם SRV.
   • 6.2.3.   כל סכום שישולם למפיץ יהיה ברוטו וכולל מע"מ כשחובת המס בגינו, באם תהא כזו, חלה על המפיץ בלבד.

   שיק לטובת המפיץ ישלח בדואר רשום לכתובתו כמופיע בחשבון המפיץ, בסמוך למועד קבלת החשבונית מס במשרדי SRV ובכפוף למילוי מלוא התנאים המקדימים 6.2.1 עד 6.2.3 לעיל.

שחרור מאחריות:
 1. רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו אם מסיבות שתלויות ב- SRV ואם מסיבות אחרות.  ברור כי אנו עושים כל מאמץ שהשירות יהיה זמין ללא הפרעות 24 שעות ביממה וברציפות, אך SRV אינה מתחייבת ששירות המערכת ו/או האתר ו/או המבצע לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי SRV, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל SRV ו/או מי מטעמה.
 2. בשום נסיבות לא תחול על SRV ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או דמי נזיקין עונשיים ו/או נזק מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בהשתתפות במבצע ו/או בגין עיכוב בשימוש ו/או באי יכולת להשתמש במערכת ו/או בכל מידע ו/או תוכנה ו/או שירות ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת בתגמול, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, ואפילו אם נודע ל SRV ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 3. SRV תהא רשאית להפסיק את התוכנית מיידית וללא כל הודעה ו/או התראה מוקדמת, באם תגלה ו/או יתגלו לה ניסיונות ו/או מעשי מרמה ו/או הונאה על ידי מי מהמשתתפים בתוכנית.
 4. החליטה SRV להפסיק את המבצע , כאמור לעיל, יהא זכאי כל מפיץ אך ורק לסכום שהצטבר בחשבונו עד למועד הפסקת המבצע, ובכל מקרה לא יהא זכאי לכל סכום צבירה נוסף ו/או אחר. כל זאת בכפיפה מלאה לעמידתו בתנאי התוכנית במלואם.

סמכות שיפוט ותחולת דינים:

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בנתניה תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי השתתפות ו/או הצטרפות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי השתתפות ו/או הצטרפות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.


בירורים ותלונות:

לבירורים ו/או תלונות יש לפנות למחלקת שירות לקוחות אתר SRV באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת affiliate@srv.co.il.
* הצטרפותך והשתתפותך בתוכנית כפופה להסכמתך המלאה לכל תנאי התוכנית.